หลักสูตรที่เปิดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

ห้องที่ใช้ฝึกอบรมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์อีกครั้ง ก่อนวันฝึกอบรม 1 สัปดาห์ .

Icon

การพัฒนาหลักสูตร

อบรมวันที่ 9-10, 16-17, 23-24, 30 มิ.ย. 1, 7-8 ก.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การจัดการเรียนรู้

อบรมวันที่ 1-10 เม.ย. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 9 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การจัดการเรียนรู้

อบรมวันที่ 23-27 , 30 เม.ย. ,1-4 พ.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

จิตวิทยาสำหรับครู

อบรมวันที่ 9-10, 16-17, 23-24, 30 มิ.ย., 1, 7-8 ก.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การวัดและประเมินผลการศึกษา

อบรมวันที่ 23-27 เม.ย., 30 เม.ย. ,1-4 พ.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การบริหารจัดการในห้องเรียน

อบรมวันที่ 2-6, 9-11, 19-20 เม.ย 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 3 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การบริหารจัดการในห้องเรียน

อบรมวันที่ 23-27, 30 เม.ย., 1-4 พ.ค 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การวิจัยทางการศึกษา

อบรมวันที่ 23-27 เม.ย., 30 เม.ย. ,1-4 พ.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อบรมวันที่ 30 เม.ย., 1-4, 7-11 พ.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 2 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อบรมวันที่ 19-20, 26-27 พ.ค., 2-3, 9-10, 16-17 ก.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

ความเป็นครู

อบรมวันที่ 9-12, 17-20, 23-24 เม.ย 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 6 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

ความเป็นครู

อบรมวันที่ 30 เม.ย, 1-4, 7-11 พ.ค 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 คน

ลงทะเบียนอบรม