ระบบงานสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
รายการประกาศ/คำสั่ง 25 รายการล่าสุด
ประเภทเอกสาร เรื่อง
คำสั่ง เลขที่ : 46
ลงวันที่ : 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้างาน
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-20 11:25:51]
คำสั่ง เลขที่ : 45
ลงวันที่ : 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมสัมมนาบุคลากร สำนักงารนเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-17 13:31:07]
ประกาศ เลขที่ : 54
ลงวันที่ : 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1 อัตรา ทดแทนอัตราเลขที่ 1168
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-17 13:25:14]
ประกาศ เลขที่ : 53
ลงวันที่ : 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1อัตรา ทดแทนอัตราเลขที่ 0265
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-17 13:23:37]
ประกาศ เลขที่ : 52
ลงวันที่ : 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรา่ยได้ ตำแหน่งอาจารย์ 15 อัตรา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-11 09:22:14]
ประกาศ เลขที่ : 51
ลงวันที่ : 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรา่ยได้ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-11 09:22:55]
คำสั่ง เลขที่ : 44
ลงวันที่ : 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-09 14:36:08]
คำสั่ง เลขที่ : 28
ลงวันที่ : 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติพร้อมติดตั้ง โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-05 14:05:06]
คำสั่ง เลขที่ : 29
ลงวันที่ : 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือคู่มือครู วิชาวิทยาศาสตร์)โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-05 14:03:37]
ประกาศ เลขที่ : 43
ลงวันที่ : 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่ืนกรองการต่อสัญญาจ้าง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-04 16:25:20]
ประกาศ เลขที่ : 50
ลงวันที่ : 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จำนวน 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-04-04 09:06:56]
ประกาศ เลขที่ : 49
ลงวันที่ : 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรา่ยได้
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-29 14:00:50]
ประกาศ เลขที่ : 48
ลงวันที่ : 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-29 11:46:54]
ประกาศ เลขที่ : 47
ลงวันที่ : 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-28 08:51:25]
ประกาศ เลขที่ : 46
ลงวันที่ : 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-27 09:18:41]
ประกาศ เลขที่ : 45
ลงวันที่ : 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-27 09:16:54]
คำสั่ง เลขที่ : 42
ลงวันที่ : 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแต่งกายชุดไทยสวยงาม
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-23 15:24:48]
คำสั่ง เลขที่ : 41
ลงวันที่ : 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ทรัพากรการเรียนรู้และการศึกษาเชิงหรรษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-22 09:16:41]
คำสั่ง เลขที่ : 40
ลงวันที่ : 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กร คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-22 09:15:08]
ประกาศ เลขที่ : 44
ลงวันที่ : 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-19 15:42:43]
ประกาศ เลขที่ : 43
ลงวันที่ : 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-19 13:27:50]
คำสั่ง เลขที่ : 39
ลงวันที่ : 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-19 13:26:20]
ประกาศ เลขที่ : 42
ลงวันที่ : 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-16 16:48:34]
ประกาศ เลขที่ : 41
ลงวันที่ : 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-16 16:45:26]
ประกาศ เลขที่ : 40
ลงวันที่ : 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-03-16 16:38:22]
จำนวนรายการทั้งหมด 1,996 รายการ