ระบบงานสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
รายการประกาศ/คำสั่ง 25 รายการล่าสุด
ประเภทเอกสาร เรื่อง
คำสั่ง เลขที่ : 66
ลงวันที่ : 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 10 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-06-15 14:47:51]
คำสั่ง เลขที่ : 65
ลงวันที่ : 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สำหรับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-06-15 09:10:02]
คำสั่ง เลขที่ : 60
ลงวันที่ : 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ) ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-06-13 10:58:15]
คำสั่ง เลขที่ : 64
ลงวันที่ : 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สัดกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-06-11 13:33:14]
ประกาศ เลขที่ : 80
ลงวันที่ : 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง อัตราเลขที่ พ.249
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-06-07 13:44:01]
ประกาศ เลขที่ : 79
ลงวันที่ : 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัด โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-06-06 16:22:59]
ประกาศ เลขที่ : 78
ลงวันที่ : 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-06-05 09:11:44]
คำสั่ง เลขที่ : 63
ลงวันที่ : 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการผลิตหนังสือ ตำรา และนวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-06-04 10:28:17]
คำสั่ง เลขที่ : 62
ลงวันที่ : 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ นางกฤษณา ชินสิญจ์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-06-04 10:23:56]
ประกาศ เลขที่ : 77
ลงวันที่ : 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-30 13:32:10]
ประกาศ เลขที่ : 76
ลงวันที่ : 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิมยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 13 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-30 13:16:48]
ประกาศ เลขที่ : 75
ลงวันที่ : 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1 อัตรา ทดแทนอัตรา 1197
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-30 13:13:54]
ประกาศ เลขที่ : 74
ลงวันที่ : 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1 อัตรา ทดแทนอัตรา 1197
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-30 11:47:00]
คำสั่ง เลขที่ : 61
ลงวันที่ : 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-30 11:05:52]
คำสั่ง เลขที่ : 59
ลงวันที่ : 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-30 10:26:00]
ประกาศ เลขที่ : 73
ลงวันที่ : 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-30 13:11:47]
ประกาศ เลขที่ : 72
ลงวันที่ : 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิมยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-30 08:37:38]
ประกาศ เลขที่ : 71
ลงวันที่ : 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสาธิตการสอน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-24 10:56:21]
คำสั่ง เลขที่ : 58
ลงวันที่ : 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผู้ช่วยคณบดีพ้นจากตำแหน่ง ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-24 09:45:26]
ประกาศ เลขที่ : 70
ลงวันที่ : 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา อัตราเลขที่ 1093 และ 1233 จำนวน 2 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-23 15:41:23]
ประกาศ เลขที่ : 69
ลงวันที่ : 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา อัตรา0265 จำนวน 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-23 15:39:05]
คำสั่ง เลขที่ : 57
ลงวันที่ : 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-22 16:34:45]
คำสั่ง เลขที่ : 56
ลงวันที่ : 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-22 16:33:23]
ประกาศ เลขที่ : 68
ลงวันที่ : 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิมยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-22 16:11:18]
ประกาศ เลขที่ : 67
ลงวันที่ : 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-05-22 16:11:38]
จำนวนรายการทั้งหมด 2,041 รายการ