ระบบงานสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
รายการประกาศ/คำสั่ง 25 รายการล่าสุด
ประเภทเอกสาร เรื่อง
ประกาศ เลขที่ : 26
ลงวันที่ : 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ระยะที่3 ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-16 15:37:13]
ประกาศ เลขที่ : 24
ลงวันที่ : 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-15 16:36:36]
คำสั่ง เลขที่ : 33
ลงวันที่ : 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-15 16:28:55]
ประกาศ เลขที่ : 25
ลงวันที่ : 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 15 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-15 16:25:48]
ประกาศ เลขที่ : 23
ลงวันที่ : 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-15 14:27:37]
คำสั่ง เลขที่ : 32
ลงวันที่ : 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการผลิตหนังสือ ตำรา และนวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-15 13:49:05]
คำสั่ง เลขที่ : 31
ลงวันที่ : 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โครงการการศึกษาพหุภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-14 11:19:43]
ประกาศ เลขที่ : 22
ลงวันที่ : 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-14 08:57:15]
คำสั่ง เลขที่ : 30
ลงวันที่ : 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-12 16:13:59]
ประกาศ เลขที่ : 21
ลงวันที่ : 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีรดน้ำดำหัว
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-12 11:38:42]
ประกาศ เลขที่ : 20
ลงวันที่ : 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการครูดีครูเก่ง (Master Teachers)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-12 11:36:15]
คำสั่ง เลขที่ : 27
ลงวันที่ : 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดปัจฉิมนิเทศก์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ช่วงเย็น)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-08 13:47:42]
ประกาศ เลขที่ : 19
ลงวันที่ : 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-06 09:08:14]
ประกาศ เลขที่ : 18
ลงวันที่ : 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-02-06 09:03:38]
คำสั่ง เลขที่ : 16
ลงวันที่ : 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการงานปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-31 10:42:03]
คำสั่ง เลขที่ : 24
ลงวันที่ : 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-31 10:39:16]
คำสั่ง เลขที่ : 20
ลงวันที่ : 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-30 09:23:07]
ประกาศ เลขที่ : 15
ลงวันที่ : 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสาธิตการสอน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-30 09:22:20]
ประกาศ เลขที่ : 14
ลงวันที่ : 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-30 09:18:16]
คำสั่ง เลขที่ : 22
ลงวันที่ : 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-30 08:59:46]
คำสั่ง เลขที่ : 21
ลงวันที่ : 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-30 08:58:43]
คำสั่ง เลขที่ : 19
ลงวันที่ : 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
มอบหมายภาระงาน สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-29 10:06:10]
คำสั่ง เลขที่ : 18
ลงวันที่ : 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งหัวหน้าแม่บ้าน สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-29 10:05:19]
คำสั่ง เลขที่ : 17
ลงวันที่ : 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ โดยตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-26 11:11:25]
คำสั่ง เลขที่ : 16
ลงวันที่ : 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่าย
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2018-01-26 11:10:33]
จำนวนรายการทั้งหมด 1,955 รายการ