ระบบงานสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
รายการประกาศ/คำสั่ง 25 รายการล่าสุด
ประเภทเอกสาร เรื่อง
คำสั่ง เลขที่ : 57
ลงวันที่ : 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก เป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-22 14:53:15]
คำสั่ง เลขที่ : 56
ลงวันที่ : 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-22 14:52:28]
ประกาศ เลขที่ : 75
ลงวันที่ : 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-20 14:20:01]
ประกาศ เลขที่ : 74
ลงวันที่ : 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-20 14:19:13]
คำสั่ง เลขที่ : 53
ลงวันที่ : 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-16 16:11:10]
คำสั่ง เลขที่ : 52
ลงวันที่ : 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะดำเนินงานกิจกรรมรับน้องใหม่และสอนน้องร้องเพลงคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-16 16:04:37]
ประกาศ เลขที่ : 73
ลงวันที่ : 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ศูนย์คุณพุ่ม)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-16 15:58:14]
ประกาศ เลขที่ : 67
ลงวันที่ : 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-16 15:56:03]
คำสั่ง เลขที่ : 55
ลงวันที่ : 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-16 15:54:24]
คำสั่ง เลขที่ : 54
ลงวันที่ : 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-16 15:52:28]
ประกาศ เลขที่ : 72
ลงวันที่ : 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-13 14:02:20]
ประกาศ เลขที่ : 71
ลงวันที่ : 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-13 14:01:38]
ประกาศ เลขที่ : 70
ลงวันที่ : 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รายงานผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา (ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-13 14:00:55]
ประกาศ เลขที่ : 69
ลงวันที่ : 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-12 06:38:50]
ประกาศ เลขที่ : 68
ลงวันที่ : 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา) 1 ตำแหน่ง (ไม่มีผู้สมัคร)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-12 06:37:54]
คำสั่ง เลขที่ : 50
ลงวันที่ : 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-12 06:37:00]
คำสั่ง เลขที่ : 49
ลงวันที่ : 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-08 13:37:28]
คำสั่ง เลขที่ : 48
ลงวันที่ : 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีเข้าร่วมประชุมสัมมนา ปี 2560
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-06 10:56:11]
ประกาศ เลขที่ : 66
ลงวันที่ : 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-06 10:53:51]
ประกาศ เลขที่ : 61
ลงวันที่ : 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-06 10:53:00]
ประกาศ เลขที่ : 60
ลงวันที่ : 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (6 ตำแหน่ง)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-06 10:51:55]
ประกาศ เลขที่ : 47
ลงวันที่ : 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
มอบหมายภาระงาน (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) ตามยุทธศาสตร์ 4 ปี (2560-2563)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-05 06:45:35]
คำสั่ง เลขที่ : 46
ลงวันที่ : 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "ศูนย์คุณพุ่ม"
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-05 06:40:16]
คำสั่ง เลขที่ : 45
ลงวันที่ : 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก (พนักงานเงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-05 06:36:57]
คำสั่ง เลขที่ : 44
ลงวันที่ : 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-06-05 06:35:30]
จำนวนรายการทั้งหมด 1,609 รายการ