ระบบงานสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
รายการประกาศ/คำสั่ง 25 รายการล่าสุด
ประเภทเอกสาร เรื่อง
ประกาศ เลขที่ : 114
ลงวันที่ : 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-19 11:05:32]
ประกาศ เลขที่ : 113
ลงวันที่ : 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-19 11:05:09]
ประกาศ เลขที่ : 112
ลงวันที่ : 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (1 ตำแหน่ง)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-17 15:49:51]
ประกาศ เลขที่ : 111
ลงวันที่ : 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
กระบวนการและแนวปฏิบัติระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินคุณภาพการพัฒนาผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-17 15:48:56]
0 เลขที่ : 110
ลงวันที่ : 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-17 15:43:12]
ประกาศ เลขที่ : 109
ลงวันที่ : 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-17 15:42:32]
ประกาศ เลขที่ : 108
ลงวันที่ : 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (น.ส.ไพริน ศรีวิเชียร)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-15 16:20:30]
ประกาศ เลขที่ : 107
ลงวันที่ : 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-15 16:19:16]
ประกาศ เลขที่ : 106
ลงวันที่ : 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสาธิตการสอน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตฯ
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-15 16:18:30]
0 เลขที่ : 78
ลงวันที่ : 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-15 16:17:11]
คำสั่ง เลขที่ : 77
ลงวันที่ : 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต (นางสาวพรปวีณ์ เลาสุวรรณาหยก)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-15 16:16:04]
ประกาศ เลขที่ : 105
ลงวันที่ : 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 ตำแหน่ง)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-09 06:24:24]
ประกาศ เลขที่ : 103
ลงวันที่ : 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-09 06:22:06]
ประกาศ เลขที่ : 102
ลงวันที่ : 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการมุทิตาจิต ปี 2560 (เพิ่มเติม)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-09 06:20:05]
คำสั่ง เลขที่ : 75
ลงวันที่ : 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-09 06:18:57]
คำสั่ง เลขที่ : 72
ลงวันที่ : 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) ผศ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-09 06:16:41]
คำสั่ง เลขที่ : 71
ลงวันที่ : 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ขอพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-09 06:15:40]
ประกาศ เลขที่ : 104
ลงวันที่ : 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-07 10:20:09]
ประกาศ เลขที่ : 101
ลงวันที่ : 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (2 ตำแหน่ง)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-02 11:27:58]
ประกาศ เลขที่ : 100
ลงวันที่ : 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-01 10:47:00]
ประกาศ เลขที่ : 99
ลงวันที่ : 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (7 อัตรา)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-08-01 10:43:56]
ประกาศ เลขที่ : 98
ลงวันที่ : 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ (งานบริการการศึกษา)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-07-24 11:51:55]
ประกาศ เลขที่ : 97
ลงวันที่ : 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 5 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-07-24 11:51:20]
ประกาศ เลขที่ : 96
ลงวันที่ : 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (10 ส.ค.2560) โรงเรียนสาธิตฯ ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-07-24 11:50:01]
คำสั่ง เลขที่ : 66
ลงวันที่ : 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยประเมินผลการพัฒนาครูประจำการ โครงการครูดี ครูเก่ง (Master Teacher)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-07-24 11:48:44]
จำนวนรายการทั้งหมด 1,661 รายการ