ระบบงานสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
รายการประกาศ/คำสั่ง 25 รายการล่าสุด
ประเภทเอกสาร เรื่อง
คำสั่ง เลขที่ : 36
ลงวันที่ : 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-27 16:04:25]
ประกาศ เลขที่ : 43
ลงวันที่ : 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-26 10:38:12]
คำสั่ง เลขที่ : 34
ลงวันที่ : 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-21 06:50:48]
ประกาศ เลขที่ : 42
ลงวันที่ : 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-21 06:46:39]
ประกาศ เลขที่ : 41
ลงวันที่ : 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-21 06:45:46]
คำสั่ง เลขที่ : 24
ลงวันที่ : 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปริญญาเอก โดยวิธีตกลงราคา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-21 06:41:57]
ประกาศ เลขที่ : 40
ลงวันที่ : 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-19 06:24:37]
คำสั่ง เลขที่ : 35
ลงวันที่ : 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-19 06:23:54]
คำสั่ง เลขที่ : 31
ลงวันที่ : 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนิสิตทุจริตในการสอบ
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-19 06:21:54]
คำสั่ง เลขที่ : 30
ลงวันที่ : 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-18 14:01:45]
คำสั่ง เลขที่ : 23
ลงวันที่ : 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-18 13:57:07]
คำสั่ง เลขที่ : 33
ลงวันที่ : 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) คณะกรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-18 11:28:44]
ประกาศ เลขที่ : 39
ลงวันที่ : 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-18 08:35:20]
ประกาศ เลขที่ : 38
ลงวันที่ : 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-04-18 08:30:03]
ประกาศ เลขที่ : 37
ลงวันที่ : 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-30 11:24:28]
ประกาศ เลขที่ : 36
ลงวันที่ : 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-30 11:21:40]
คำสั่ง เลขที่ : 26
ลงวันที่ : 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพิ่มเติม (ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-30 11:16:40]
ประกาศ เลขที่ : 36
ลงวันที่ : 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
โครงการทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกทุน สควค. ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-23 15:03:34]
คำสั่ง เลขที่ : 22
ลงวันที่ : 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-21 15:10:51]
ประกาศ เลขที่ : 35
ลงวันที่ : 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (นายพศวีร์ วารสาร) ตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-20 14:05:34]
ประกาศ เลขที่ : 34
ลงวันที่ : 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง (สังกัดสำนักงานเลขานุการ ศษ.)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-20 14:04:36]
ประกาศ เลขที่ : 33
ลงวันที่ : 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายวัชรวิทย์ เหมาะธุรินทร์ (ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-17 15:37:31]
ประกาศ เลขที่ : 32
ลงวันที่ : 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-17 14:10:29]
ประกาศ เลขที่ : 31
ลงวันที่ : 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-17 14:07:25]
ประกาศ เลขที่ : 30
ลงวันที่ : 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-03-17 14:05:01]
จำนวนรายการทั้งหมด 1,560 รายการ