ระบบงานสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
รายการประกาศ/คำสั่ง 25 รายการล่าสุด
ประเภทเอกสาร เรื่อง
ประกาศ เลขที่ : 171
ลงวันที่ : 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-13 09:05:03]
ประกาศ เลขที่ : 170
ลงวันที่ : 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-13 09:03:57]
คำสั่ง เลขที่ : 122
ลงวันที่ : 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-12 09:07:43]
ประกาศ เลขที่ : 169
ลงวันที่ : 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-08 16:19:06]
ประกาศ เลขที่ : 168
ลงวันที่ : 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-08 16:17:37]
คำสั่ง เลขที่ : 124
ลงวันที่ : 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กร ศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-08 14:09:38]
ประกาศ เลขที่ : 167
ลงวันที่ : 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครูแห่งประเทศไทย
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-07 14:16:18]
ประกาศ เลขที่ : 166
ลงวันที่ : 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโครงการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 2 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-07 14:06:22]
คำสั่ง เลขที่ : 123
ลงวันที่ : 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 9 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-04 16:38:36]
ประกาศ เลขที่ : 164
ลงวันที่ : 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-04 16:35:23]
ประกาศ เลขที่ : 163
ลงวันที่ : 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-04 16:34:03]
ประกาศ เลขที่ : 162
ลงวันที่ : 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน คณะศึกษาศาสตร์ (2560) นายทรงวุฒิ คิดควร และ นายรัชกฤช คงพินิจบวร
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-12-01 16:26:26]
คำสั่ง เลขที่ : 121
ลงวันที่ : 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-29 14:35:59]
คำสั่ง เลขที่ : 120
ลงวันที่ : 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-29 14:34:23]
คำสั่ง เลขที่ : 119
ลงวันที่ : 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการการศึกษาพหุภาษา จำนวน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-27 11:55:44]
คำสั่ง เลขที่ : 118
ลงวันที่ : 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-27 11:53:31]
ประกาศ เลขที่ : 161
ลงวันที่ : 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-27 11:39:03]
ประกาศ เลขที่ : 160
ลงวันที่ : 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 4 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-27 08:45:14]
ประกาศ เลขที่ : 0
ลงวันที่ : 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาศาสตร์ มก. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 25 "เดิน-วิ่ง น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์"
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-24 10:12:58]
คำสั่ง เลขที่ : 117
ลงวันที่ : 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ เพิ่มเติม
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-20 11:56:13]
คำสั่ง เลขที่ : 116
ลงวันที่ : 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง...วางอนาคต เพิ่มเติม
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-20 11:55:05]
คำสั่ง เลขที่ : 115
ลงวันที่ : 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-20 11:53:38]
คำสั่ง เลขที่ : 114
ลงวันที่ : 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-20 11:52:56]
คำสั่ง เลขที่ : 113
ลงวันที่ : 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า โครงการการศึกษาพหุภาษา จำนวน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-20 08:56:51]
ประกาศ เลขที่ : 159
ลงวันที่ : 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โครงการพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-11-20 08:53:29]
จำนวนรายการทั้งหมด 1,893 รายการ