ระบบงานสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
ค้นหา หรือแสดงเฉพาะ :
รายการประกาศ/คำสั่ง 25 รายการล่าสุด
ประเภทเอกสาร เรื่อง
ประกาศ เลขที่ : 150
ลงวันที่ : 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โครงการพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-20 11:22:17]
ประกาศ เลขที่ : 149
ลงวันที่ : 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ (ศูนย์คุณพุ่ม) 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-20 11:21:28]
คำสั่ง เลขที่ : 110
ลงวันที่ : 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน บัญชี และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-20 09:53:34]
คำสั่ง เลขที่ : 89
ลงวันที่ : 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-17 15:58:22]
คำสั่ง เลขที่ : 90
ลงวันที่ : 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าบริเวณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-17 15:56:25]
คำสั่ง เลขที่ : 88
ลงวันที่ : 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-17 15:53:37]
ประกาศ เลขที่ : 148
ลงวันที่ : 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโครงการ ศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-17 11:35:21]
ประกาศ เลขที่ : 147
ลงวันที่ : 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดกิจกรรมในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-17 11:33:53]
คำสั่ง เลขที่ : 106
ลงวันที่ : 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณาคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-12 10:46:54]
ประกาศ เลขที่ : 146
ลงวันที่ : 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-12 09:33:56]
คำสั่ง เลขที่ : 105
ลงวันที่ : 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-10 16:03:06]
คำสั่ง เลขที่ : 104
ลงวันที่ : 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-10 16:01:10]
ประกาศ เลขที่ : 145
ลงวันที่ : 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-10 15:55:17]
ประกาศ เลขที่ : 144
ลงวันที่ : 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 6 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-09 10:42:38]
ประกาศ เลขที่ : 143
ลงวันที่ : 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-09 10:40:06]
คำสั่ง เลขที่ : 102
ลงวันที่ : 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างดหมาบริการรักษาความปลอดภัยโครงการการศึกษาพหุภาษา จำนวน 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-09 09:25:50]
คำสั่ง เลขที่ : 101
ลงวันที่ : 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า โครงการการศึกษาพหุภาษา จำนวน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-09 09:23:24]
ประกาศ เลขที่ : 142
ลงวันที่ : 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (อาจารย์ 3 อัตรา)
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-08 13:33:30]
ประกาศ เลขที่ : 141
ลงวันที่ : 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-08 13:32:37]
ประกาศ เลขที่ : 140
ลงวันที่ : 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา) โรงเรียนสาธิตฯ
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-08 13:31:17]
ประกาศ เลขที่ : 139
ลงวันที่ : 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-08 13:30:04]
คำสั่ง เลขที่ : 103
ลงวันที่ : 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ (ภาควิชาอาชีวศึกษา พ.249
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-08 13:25:54]
คำสั่ง เลขที่ : 100
ลงวันที่ : 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้และการศึกษาเชิงหรรษา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-08 13:24:49]
ประกาศ เลขที่ : 143
ลงวันที่ : 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-06 09:38:55]
ประกาศ เลขที่ : 142
ลงวันที่ : 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการพิเศษ "คุณพุ่ม" 1 ตำแหน่ง
ผู้ทำรายการ : [ ธันยพร อินทรอุทก] วันที่ : 2017-10-06 09:35:56]
จำนวนรายการทั้งหมด 1,857 รายการ