คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตราฐาน ปีการศึกษา 2558
(ระหว่างเดือนยันยายน 2558 - เมษายน 2559)
No. หลักสูตร รุ่นที่ วันที่จัดอบรม เวลาอบรม จำนวนที่รับ ลงทะเบียน
1 การพัฒนาหลักสูตร 1 ๒๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๐ และ ๓ – ๗ เม.ย. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 8
2 การพัฒนาหลักสูตร 2 1 เมษายน - 10 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น.
3 การจัดการเรียนรู้ 1 ๑๘ – ๒๗ มี.ค. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 3
4 การจัดการเรียนรู้ 2 1 เมษายน - 10 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น.
5 จิตวิทยาสำหรับครู 1 ๒๐ – ๒๔ มี.ค. ๖๐ และ ๒๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 5
6 จิตวิทยาสำหรับครู 2 18 เมษายน - 22 เมษายน และ 25 เมษายน - 29 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น.
7 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 ๒๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๐ และ ๓ – ๗ เม.ย. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 3
8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2 18 เมษายน - 22 เมษายน และ 25 เมษายน - 29 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น.
9 การบริหารจัดการในห้องเรียน 1 ๒๐ – ๒๔ มี.ค. ๖๐ และ ๒๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 39
10 การบริหารจัดการในห้องเรียน 2 18 เมษายน - 22 เมษายน และ 25 เมษายน - 29 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น.
11 การวิจัยทางการศึกษา 1 ๑๘ – ๒๒ เม.ย. ๖๐ และ ๒๔ – ๒๘ เม.ย. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 2
13 การวิจัยทางการศึกษา 2 1,4,5,7,8 เมษายน 2559 และ 18 เมษายน - 22 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น.
15 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 1 ๑๘ – ๒๗ มี.ค. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 2
16 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 2 ๓, ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๗, ๑๘, ๒๔, ๒๕ มิ.ย. ๖๐ ๑, ๒ ก.ค. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
17 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1 ๒๔ – ๒๘ เม.ย. ๖๐ และ ๑ – ๕ พ.ค. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 44
18 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2 ๑๗, ๑๘, ๒๔, ๒๕ มิ.ย. ๖๐ ๑, ๒, ๑๕, ๑๖, ๒๒, ๒๓ ก.ค. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
19 ความเป็นครู 1 ๑๘ – ๒๒ เม.ย. ๖๐ และ ๒๔ – ๒๘ เม.ย. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 6
20 ความเป็นครู 2 ๓, ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๗, ๑๘, ๒๔, ๒๕ มิ.ย. ๖๐ ๑, ๒ ก.ค. ๖๐ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2942-8200 โทรสาร.0-2942-8276