คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตราฐาน ปีการศึกษา 2558
(ระหว่างเดือนยันยายน 2558 - เมษายน 2559)
No. หลักสูตร รุ่นที่ วันที่จัดอบรม เวลาอบรม จำนวนที่รับ ลงทะเบียน
1 การพัฒนาหลักสูตร 1 5 ตุลาคม - 9 ตุลาคม และ 12 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2558 9.00 - 16.00 น. 30
2 การพัฒนาหลักสูตร 2 1 เมษายน - 10 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น. 50
3 การจัดการเรียนรู้ 1 5 ตุลาคม - 9 ตุลาคม และ 12 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2558 9.00 - 16.00 น. 48
4 การจัดการเรียนรู้ 2 1 เมษายน - 10 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น. 50
5 จิตวิทยาสำหรับครู 1 28 กันยายน - 2 ตุลาคม และ 5 ตุลาคม - 9 ตุลาคม 2558 9.00 - 16.00 น. 28
6 จิตวิทยาสำหรับครู 2 18 เมษายน - 22 เมษายน และ 25 เมษายน - 29 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น. 50
7 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 28 กันยายน - 2 ตุลาคม และ 5 ตุลาคม - 9 ตุลาคม 2558 9.00 - 16.00 น. 21
8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2 18 เมษายน - 22 เมษายน และ 25 เมษายน - 29 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น. 50
9 การบริหารจัดการในห้องเรียน 1 5 ตุลาคม - 9 ตุลาคม และ 12 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2558 9.00 - 16.00 น. 48
10 การบริหารจัดการในห้องเรียน 2 18 เมษายน - 22 เมษายน และ 25 เมษายน - 29 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น. 50
11 การวิจัยทางการศึกษา 1 12 ตุลาคม - 16 ตุลาคม และ 19 ตุลาคม - 23 ตุลาคม 2558 9.00 - 16.00 น. 47
12 ความเป็นครู 2 1,4,5,7,8 เมษายน 2559 และ 18 เมษายน - 22 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น. 50
13 การวิจัยทางการศึกษา 2 1,4,5,7,8 เมษายน 2559 และ 18 เมษายน - 22 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น. 19
14 ความเป็นครู 2 1,4,5,7,8 เมษายน 2559 และ 18 เมษายน - 22 เมษายน 2559 9.00 - 16.00 น. 50


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2942-8200 โทรสาร.0-2942-8276