คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตราฐาน ปีการศึกษา 2558
(ระหว่างเดือนยันยายน 2558 - เมษายน 2559)
No. หลักสูตร รุ่นที่ วันที่จัดอบรม เวลาอบรม จำนวนที่รับ ลงทะเบียน
1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 1 วันที่ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 มี.ค., 1 เม.ย. 2561 09:00 – 16:00 น.
2 การพัฒนาหลักสูตร 1 วันที่ 10-11,24-25 ก.พ. 3-4, 17-18, 24-25 มี.ค. 2561 09:00 – 16:00 น.
3 การพัฒนาหลักสูตร 2 วันที่ 9-10, 16-17, 23-24, 30 มิ.ย. 1, 7-8 ก.ค. 2561 09:00 - 16:00 น.
4 การจัดการเรียนรู้ 1 วันที่ 1-10 เม.ย. 2561 09:00 - 16:00 น.
5 การจัดการเรียนรู้ 2 วันที่ 23-27 , 30 เม.ย. ,1-4 พ.ค. 2561 09:00 - 16:00 น.
6 การจัดการเรียนรู้ 3 วันที่ 12-13, 19-20, 26-27 พ.ค., 2-3, 9-10 มิ.ย. 2561 09:00 - 16:00 น.
7 จิตวิทยาสำหรับครู 1 วันที่ 17-18, 24-25 ก.พ., 3-4, 10-11, 17-18 มี.ค. 2561 09:00 - 16:00 น.
8 จิตวิทยาสำหรับครู 2 วันที่ 9-10, 16-17, 23-24, 30 มิ.ย., 1, 7-8 ก.ค. 2561 09:00 - 16:00 น.
9 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 วันที่ 5-9, 12-16 มี.ค. 2561 09:00 - 16:00 น. 3
10 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2 วันที่ 23-27 เม.ย., 30 เม.ย. ,1-4 พ.ค. 2561 09:00 - 16:00 น.
11 การบริหารจัดการในห้องเรียน 1 วันที่ 2-6, 9-11, 19-20 เม.ย 2561 09:00 - 16:00 น. 2
12 การบริหารจัดการในห้องเรียน 2 วันที่ 23-27, 30 เม.ย., 1-4 พ.ค 2561 09:00 - 16:00 น.
13 การวิจัยทางการศึกษา 1 วันที่ 5-9, 12-16 มี.ค. 2561 09:00 - 16:00 น.
14 การวิจัยทางการศึกษา 2 วันที่ 23-27 เม.ย., 30 เม.ย. ,1-4 พ.ค. 2561 09:00 - 16:00 น.
15 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1 วันที่ 30 เม.ย., 1-4, 7-11 พ.ค. 2561 09:00 - 16:00 น.
16 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2 วันที่ 19-20, 26-27 พ.ค., 2-3, 9-10, 16-17 ก.ค. 2561 09:00 - 16:00 น.
17 ความเป็นครู 1 วันที่ 9-12, 17-20, 23-24 เม.ย 2561 09:00 - 16:00 น.
18 ความเป็นครู 2 วันที่ 30 เม.ย, 1-4, 7-11 พ.ค 2561 09:00 - 16:00 น.


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2942-8200 โทรสาร.0-2942-8276